Mikropilóta je štíhly stavebný prvok v základovej pôde o priemere menšom ako 300mm a slúži podobne ako pilóta na prenášanie účinku zaťaženia
z konštrukcie alebo zo zemného tlaku. Používa sa v prípadoch, keď je jej použitie vplyvom technických obmedzení (priestor, únosnosť, neprístupnosť ale i tvrdé horniny apod.) vhodnejšie ako použitie pilóty. Zhotovuje sa vŕtaním zapaženého/ nezapaženého vrtu, ktorý sa vyplní aktivovanou cementovou zmesou a vystrojí silnostennou manžetovou / hladkou trubkou alebo armokošom a injektážnou trubkou. Cez hlavu sa v jednotlivých etážach zainjektuje / reinjektuje čím sa vytvorí nosný koreň. Hlavy mikropilót môžu byť špeciálne upravené podľa potrieb na realizáciu celkového diela. Mikropilóty v pozemnom staviteľstve sú bežnou a efektívnou metódou stabilizácie stavebných objektov - pri rekonštrukcii objektov, zaistenie staticky narušených budov, zvýšení únosnosti starých základov (nadstavba), stabilizačné opatrenia - zaistenie zosuvou v neprístupnom teréne, založenie nových stavebných konštrukcií na mikropilótach. Pažiace, spevňujúce a stabilizačné konštrukcie sa vystrojujú valcovanými hrubostennými trubkami alebo oceľovými profilmi typu I - záporové steny.