Injektovanie možno považovať za rozšírenú technológiu v stavebníctve. V oblasti pozemného staviteľstva je neoddeliteľnou súčasťou sanácií
a rekonštrukcií existujúcich objektov, a pri odstraňovaní typových porúch stavebných konštrukcií. Moderné postupy a dokonalejšie sanačné materiály sú schopné zaistiť stabilitu konštrukcií a predĺžiť tak životnosť stavieb. Injektáž je technológia pre úpravu vlastností skalných hornín, nesúdržných hornín a zemín a pre sanáciu rôznych stavebných konštrukcií a je možné ju využiť pre vyplnenie dutín ako výplňovú injektáž.
Pri realizácii sa vyplňujú cementovou, mikrocementovou alebo ílovocementovou zmesou pukliny, poruchy a špáry v horninách a zvyšuje sa tým ich nepriepustnosť a pevnosť. Injektáž prebieha po epochách priamo do nezabudovyných vrtov. Pre pretvorenie a zhutnenie hornín sa využíva zhutňovacia injektáž, pre spevnenie prostredia pod základy objektov. Pri injektáži sa tlakovo vyplnia cementovou, ílovocementovou alebo chemickou zmesou póry nesúdržnej horniny a tým sa umelo zvyšuje jej pevnosť a vodotesnosť. Vykonáva sa cez plastové alebo ocelové trubky osadené do vrtov. Pre vyplnenie špár medzi konštrukciou a horninou sa využíva kontaktná injektáž, používa sa pre zamedzenie nerovnomerného sadania objektov zlepšením vlastností hornín pod základy. Injektáž sa používa hlavne na: spevňovanie podzákladia, zmonolitnenie stavebných konštrukcií, spevňovanie mostných opôr a pilierov, vytváranie tesniacich clon, tesnenie stavebných jám, spevňovanie nesúdržných hornín pri razení kolektorov
a iných diel podzemného staviteľstva.